skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Psychology xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Experimental Child Psychology xóa Năm xuất bản: 2012đến2015 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentation and production: the role of gesture in spatial communication

Austin, Elizabeth E ; Sweller, Naomi

Journal of experimental child psychology, June 2014, Vol.122, pp.92-103 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1096-0457 ; PMID: 24549229 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2013.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning what children know about space from looking at their hands: the added value of gesture in spatial communication

Sauter, Megan ; Uttal, David H ; Alman, Amanda Schaal ; Goldin-Meadow, Susan ; Levine, Susan C

Journal of experimental child psychology, April 2012, Vol.111(4), pp.587-606 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1096-0457 ; PMID: 22209401 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2011.11.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-cultural evidence for multimodal motherese: Asian Indian mothers' adaptive use of synchronous words and gestures

Gogate, Lakshmi ; Maganti, Madhavilatha ; Bahrick, Lorraine E

Journal of experimental child psychology, January 2015, Vol.129, pp.110-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1096-0457 ; PMID: 25285369 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2014.09.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Levine, Susan
  2. Austin, Elizabeth E.
  3. Alman, Amanda Schaal
  4. Austin, Elizabeth
  5. Levine, Susan C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...