skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Requirements Engineering xóa Năm xuất bản: 2012đến2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements engineering in software product line engineering

Insfrán Pelozo, César Emilio ; Chastek, Gary ; Donohoe, Patrick ; Sampaio Do Prado Leite, Julio César; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

ISSN: 0947-3602 ; DOI: 10.1007/s00766-013-0189-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison and evaluation of goal-oriented satisfaction analysis techniques

Horkoff, Jennifer ; Yu, Eric

Requirements Engineering, 2013, Vol.18(3), pp.199-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-011-0143-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and politics in requirements engineering: embracing the dark side?

Milne, Alastair ; Maiden, Neil

Requirements Engineering, 2012, Vol.17(2), pp.83-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-012-0151-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KMoS - RE : knowledge management on a strategy to requirements engineering

Olmos, K. ; Rodas, J.

Requirements Engineering, 2014, Vol.19(4), pp.421-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-013-0178-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the effectiveness of the security quality requirements engineering (SQUARE) method: a case study using smart grid advanced metering infrastructure

Suleiman, Husam ; Svetinovic, Davor

Requirements Engineering, 2013, Vol.18(3), pp.251-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-012-0153-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A holistic approach to feature modeling for product line requirements engineering

Lee, Jaejoon ; Kang, Kyo ; Sawyer, Pete ; Lee, Hyesun

Requirements Engineering, 2014, Vol.19(4), pp.377-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-013-0183-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry needs and research directions in requirements engineering for embedded systems

Sikora, Ernst ; Tenbergen, Bastian ; Pohl, Klaus

Requirements Engineering, 2012, Vol.17(1), pp.57-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-011-0144-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Insfran, Emilio
  2. Chastek, Gary
  3. Donohoe, Patrick
  4. Svetinovic, Davor
  5. Lee, Hyesun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...