skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Tác giả/ người sáng tác: European Commission xóa Năm xuất bản: 2012đến2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Trans and intersex people : discrimination on the grounds of sex, gender identity and gender expression.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trans and intersex people : discrimination on the grounds of sex, gender identity and gender expression.

Agius, Silvan ; Tobler, Christa; European Commission ; Directorate-General for Justice

ISBN: 978-92-79-22964-0 ; DOI: 10.2838/56269

Toàn văn sẵn có

2
Trans- und intersexuellen Menschen : Diskriminierung von trans- und intersexuellen Menschen aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentität und des Geschlechtsausdrucks.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trans- und intersexuellen Menschen : Diskriminierung von trans- und intersexuellen Menschen aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentität und des Geschlechtsausdrucks.

Agius, Silvan ; Tobler, Christa; European Commission ; Directorate-General for Justice

ISBN: 978-92-79-22963-3 ; DOI: 10.2838/55939

Toàn văn sẵn có

3
Les personnes trans et intersexuées : la discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre et l'expression de genre envers.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les personnes trans et intersexuées : la discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre et l'expression de genre envers.

Agius, Silvan ; Tobler, Christa; European Commission ; Directorate-General for Justice

ISBN: 978-92-79-22965-7 ; DOI: 10.2838/56397

Toàn văn sẵn có

4
The status of the translation profession in the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The status of the translation profession in the European Union

Pym, Anthony

E-ISBN 0857281267 ; E-ISBN 0857281380 ; E-ISBN 9780857281265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...