skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Năm xuất bản: 2012đến2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous Retailing Innovative Scenario: From the Fixed Point of Sale to the Flexible Ubiquitous Store

Pantano, Eleonora

Journal of technology management & innovation, 01 May 2013, Vol.8(2), pp.84-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-2724 ; E-ISSN: 0718-2724 ; DOI: 10.4067/S0718-27242013000200007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INGENIERÍA AMBIENTAL

Heredia, Martha

Fides et Ratio - Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia, 01 September 2013, Vol.6(6), pp.15-18

ISSN: 2071-081X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelo arquitetural para geração de alertas aplicado ao monitoramento de pacientes em ambiente hospitalar

Araújo, Bruno Gomes de ; Valentim, Ricardo Alexsandro de Medeiros ; Lacerda, João Marcos Teixeira ; Carvalho, Diego Rodrigues de ; Dantas, Marcel Da Câmara Ribeiro ; Diniz Júnior, José

Revista Brasileira de Engenharia Biomédica, 01 June 2012, Vol.28(2), pp.169-178

DOI: 10.4322/rbeb.2012.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...