skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Public Displays xóa Năm xuất bản: 2012đến2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertising on public display networks

Alt, Florian ; Muller, Jorg ; Schmidt, Albrecht

Computer, May, 2012, Vol.45(5), p.50(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open display networks: a communications medium for the 21st century

Davies, Nigel ; Langheinrich, Marc ; Jose, Rui ; Schmidt, Albrecht

Computer, May, 2012, Vol.45(5), p.58(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A practical framework for ethics - the PD-Net approach to supporting ethics compliance in public display studies

Langheinrich, Marc ; Schmidt, Albrecht ; Davies, Nigel ; José, Rui

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A practical framework for ethics: the PD-net approach to supporting ethics compliance in public display studies

Langheinrich, Marc ; Schmidt, Albrecht ; Davies, Nigel ; José, Rui

Proceedings of the 2nd ACM International Symposium on pervasive displays, 04 June 2013, pp.139-143

ISBN: 9781450320962 ; ISBN: 1450320961 ; DOI: 10.1145/2491568.2491598

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing application stores for public display networks

Clinch, Sarah ; Davies, Nigel ; Kubitza, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 2012 International Symposium on pervasive displays, 04 June 2012, pp.1-6

ISBN: 9781450314145 ; ISBN: 1450314147 ; DOI: 10.1145/2307798.2307808

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction techniques for creating and exchanging content with public displays

Alt, Florian ; Shirazi, Alireza ; Kubitza, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 27 April 2013, pp.1709-1718

ISBN: 9781450318990 ; ISBN: 1450318991 ; DOI: 10.1145/2470654.2466226

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to evaluate public displays

Alt, Florian ; Schneegaß, Stefan ; Schmidt, Albrecht ; Müller, Jörg ; Memarovic, Nemanja

Proceedings of the 2012 International Symposium on pervasive displays, 04 June 2012, pp.1-6

ISBN: 9781450314145 ; ISBN: 1450314147 ; DOI: 10.1145/2307798.2307815

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, Albrecht
  2. Schmidt, A
  3. Davies, Nigel
  4. Alt, F.
  5. Langheinrich, Marc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...