skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2012đến2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing static facial features increases intimidation

Hehman, Eric ; Leitner, Jordan B ; Gaertner, Samuel L

Journal of Experimental Social Psychology, July 2013, Vol.49(4), pp.747-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1031 ; E-ISSN: 1096-0465 ; DOI: 10.1016/j.jesp.2013.02.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facial Structure Is Indicative of Explicit Support for Prejudicial Beliefs

Hehman, Eric ; Leitner, Jordan B ; Deegan, Matthew P ; Gaertner, Samuel L

Psychological Science, March 2013, Vol.24(3), pp.289-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797612451467

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group Status Drives Majority and Minority Integration Preferences

Hehman, Eric ; Gaertner, Samuel L ; Dovidio, John F ; Mania, Eric W ; Guerra, Rita ; Wilson, David C ; Friel, Brian M

Psychological Science, January 2012, Vol.23(1), pp.46-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797611423547

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gaertner, S.L.
  2. Gaertner, Samuel
  3. Hehman, Eric
  4. Gaertner, Samuel L.
  5. Hehman, E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...