skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: 歐美研究 xóa Năm xuất bản: 2012đến2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illegal noise--the sound of change in H. T. Tsiang's And China Has Hands.(Report)

Wendland, Joel

EurAmerica, Sept, 2012, Vol.42(3), p.419(38) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-3058

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Under the shadow of Mackenzie King?--Narrative spatialization as working-through in Kerri Sakamoto's The Electrical Field

Liu, Kate Chiwen

EurAmerica, Dec, 2012, Vol.42(4), p.591(43) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-3058

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Kate Chiwen
  2. 劉紀雯
  3. 喬爾‧溫德蘭
  4. Wendland, Joel
  5. 喬爾.溫德蘭

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...