skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Jones, Karen C. xóa Năm xuất bản: 2012đến2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can individual budgets have an impact on carers and the caring role?

Jones, Karen C. ; Netten, Ann ; Rabiee, Parvaneh ; Glendinning, Caroline ; Arksey, Hilary ; Moran, Nicola

Jones, Karen C. and Netten, Ann and Rabiee, Parvaneh and Glendinning, Caroline and Arksey, Hilary and Moran, Nicola (2012) Can individual budgets have an impact on carers and the caring role? Ageing and Society, . pp. 1-19. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-686X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moran, Nicola
  2. Netten, Ann
  3. Rabiee, Parvaneh
  4. Arksey, Hilary
  5. Glendinning, Caroline

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...