skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Năm xuất bản: 2012đến2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Semi-Automatic Loading of a Microbial Risk in Food Database Thanks to a Domain Ontology
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Automatic Loading of a Microbial Risk in Food Database Thanks to a Domain Ontology

Buche, Patrice ; Dervaux, Stéphane ; Dibie, Juliette ; Ibanescu, Liliana ; Soler, Lydie

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Open Drug Discovery Teams (ODDT) Mobile App For Malaria

Sean Ekins ; alex m clark ; Alex M Clark

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.92856.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.92856

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Open Drug Discovery Teams (ODDT) Mobile App For Malaria

Sean Ekins ; alex m clark ; Alex M Clark

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.92856

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alex M Clark
  2. Sean Ekins
  3. Dibie, Juliette
  4. Soler, Lydie
  5. Buche, Patrice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...