skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản ACM Digital Library xóa Tất cả các phiên bản Sau 2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questioning naturalism in 3D user interfaces

Bowman, Doug ; Mcmahan, Ryan ; Ragan, Eric

Communications of the ACM, 01 September 2012, Vol.55(9), pp.78-88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2330667.2330687

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brave NUI world

Goth, Gregory

Communications of the ACM, 01 December 2011, Vol.54(12), pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2043174.2043181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Natural' search user interfaces

Hearst, Marti

Communications of the ACM, 01 November 2011, Vol.54(11), pp.60-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2018396.2018414

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital nudging: guiding online user choices through interface design

Schneider, Christoph ; Weinmann, Markus ; Vom Brocke, Jan

Communications of the ACM, 25 June 2018, Vol.61(7), pp.67-73 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3213765

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JavaScript and the Netflix user interface

Liu, Alex

Communications of the ACM, 27 October 2014, Vol.57(11), pp.53-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2669482

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfaces for the ordinary user: can we hide too much?

Olsen, Kai ; Malizia, Alessio

Communications of the ACM, 01 January 2012, Vol.55(1), pp.38-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2063176.2063192

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than a mouse

Savage, Neil

Communications of the ACM, 01 November 2013, Vol.56(11), pp.15-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2524713.2524719

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soylent: a word processor with a crowd inside

Bernstein, Michael ; Little, Greg ; Miller, Robert ; Hartmann, Björn ; Ackerman, Mark ; Karger, David ; Crowell, David ; Panovich, Katrina

Communications of the ACM, 23 July 2015, Vol.58(8), pp.85-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2791285

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive intent modeling: information discovery beyond search

Ruotsalo, Tuukka ; Jacucci, Giulio ; Myllymäki, Petri ; Kaski, Samuel

Communications of the ACM, 01 January 2015, Vol.58(1), pp.86-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2656334

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketch-Thru-Plan: a multimodal interface for command and control

Cohen, Philip ; Kaiser, Edward ; Buchanan, M ; Lind, Scott ; Corrigan, Michael ; Wesson, R

Communications of the ACM, 23 March 2015, Vol.58(4), pp.56-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2735589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of change: why reactivity matters

Medeiros, Andre

Communications of the ACM, 22 September 2016, Vol.59(10), pp.42-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2948989

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsible programming

Cerf, Vinton

Communications of the ACM, 01 July 2014, Vol.57(7), pp.7-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2631185

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical Perspective: Naiad

Gehrke, Johannes

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2016, Vol.59(10), p.74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

You don't know jack about shared variables or memory models

Boehm, Hans-J ; Adve, Sarita

Communications of the ACM, 01 February 2012, Vol.55(2), pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2076450.2076465

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Q&A: A Graphics and Hypertext Innovator

Hoffmann, Leah

Communications of the ACM, 25 February 2016, Vol.59(3), pp.120-ff [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2875057

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grid computing's future

Kroeker, Kirk

Communications of the ACM, 01 March 2011, Vol.54(3), pp.15-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1897852.1897858

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security and privacy for augmented reality systems

Roesner, Franziska ; Kohno, Tadayoshi ; Molnar, David

Communications of the ACM, 01 April 2014, Vol.57(4), pp.88-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2580723.2580730

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal aspects of interface accessibility in the U.S

Lazar, Jonathan ; Hochheiser, Harry

Communications of the ACM, 01 December 2013, Vol.56(12), pp.74-80 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2500498

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewpoint: Riding and Thriving on the API Hype Cycle

Vukovic, Maja ; Laredo, Jim ; Muthusamy, Vinod ; Slominski, Aleksander ; Vaculin, Roman ; Tan, Wei ; Naik, Vijay ; Silva-Lepe, Ignacio ; Kumar, Arun ; Srivastava, Biplav ; Branch, Joel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2016, Vol.59(3), p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scribe: deep integration of human and machine intelligence to caption speech in real time

Lasecki, Walter ; Miller, Christopher ; Naim, Iftekhar ; Kushalnagar, Raja ; Sadilek, Adam ; Gildea, Daniel ; Bigham, Jeffrey

Communications of the ACM, 23 August 2017, Vol.60(9), pp.93-100 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3068663

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (5)
 2. 2012đến2012  (7)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2015  (8)
 5. Sau 2015  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sadilek, Adam
 2. Sankaranarayanan, Jagan
 3. Kumar, Arun
 4. Panovich, Katrina
 5. Vaculin, Roman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...