skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Năm xuất bản: Sau 2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Russia keep its special ties with Vietnam while moving closer and closer to China?

Tønnesson, Stein ; Baev, Pavel

International Area Studies Review, 2015, Vol.18(3), pp.312-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2233-8659 ; ISSN: 2049-1123 ; ISSN: 2233-8659 ; ISSN: 2049-1123 ; DOI: 0.1177/2233865915596709

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Abrahms, Max ; Baev, Pavel ; Bakke, Kristin M ; Eller, Jack David ; Dahl, Marianne ; Dupuy, Kendra ; Gleditsch, Nils Petter ; Jensehaugen, Jørgen ; Erling Kjellman, Kjell ; Kolås, Åshild ; London, Scott ; Malmin Binningsbø, Helga ; Pilster, Ulrich ; Paasche, Erlend ; Thiessen, Chuck ; Magnus Theisen, Ole ; Tollefsen, Andreas ; Vural, Yücel ; Wallacher, Hilde

Journal of Peace Research, March 2011, Vol.48(2), pp.261-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343310397975

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes.(Book review)

Baev, Pavel ; Chen, Kai ; Dahl , Marianne ; Gleditsch, Kristian Skrede ; Gleditsch, Nils Petter ; Gohdes, Anita ; Grandi, Francesca ; Jensehaugen, Jorgen ; Miklian, Jason ; Muyia, Mary ; Scott, Duncan

Journal of Peace Research, July, 2013, Vol.50(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes.(Book review)

Jakobsen, Tor Georg ; Baev, Pavel ; Gleditsch, Kristian Skrede ; Gleditsch, Nils Petter ; Greve, Bent ; Hoelscher, Kristian ; Jensehaugen, Jorgen ; Lee, Chia - Yi ; Mehsen, Nora ; Miklian, Jason ; Pervez, Muhammad Shoaib ; Rolandsen, Oystein H. ; Rustad, Siri Aas ; Sandvik, Kristin Bergtora ; Skjelsbaek, Inger ; Ward, Nicholas ; Wischnath, Gerdis

Journal of Peace Research, Sept, 2013, Vol.50(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Jensehaugen, Jorgen
  3. Gleditsch, Nils Petter
  4. Miklian, Jason
  5. Gleditsch, Kristian Skrede

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...