skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 57  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Software Engineering xóa Năm xuất bản: 2011đến2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering Practices and Principles to Increase Quality of Scientific Applications

Koteska ; Mishev, Bojana, Anastas

ICT Innovations 2012 : Secure and Intelligent Systems

ISBN: 978-3-642-37169-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Measurement and Analysis of Software Engineering Risk Based on Information Entropy

Yang ; Liao ; Jiang ; Liu, Ming, Hongzhi, Rong, Junhui

Proceedings of International Conference on Soft Computing Techniques and Engineering Application : ICSCTEA 2013, September 25-27, 2013, Kunming, China

ISBN: 978-81-322-1695-7

Toàn văn sẵn có

3
General Case Model
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Case Model

Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders

ISBN: 9781441916976

Toàn văn sẵn có

4
Steganography
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Steganography

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

5
Value-Adding Intermediary
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value-Adding Intermediary

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stages of Software Engineering Application

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

7
Backward Compatible
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Backward Compatible

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering Fundamentals

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

9
Hardware
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardware

The American Heritage Student Science Dictionary

ISBN: 9780547857312

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering of Embedded and Real-Time Systems

Software Engineering for Embedded Systems : Methods, Practical Techniques, and Applications

ISBN: 978-0-12-415941-9

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering Practices

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

12
Software Design
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Design

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

13
Complementor
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complementor

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

14
Structured Systems Analysis And Design Method
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structured Systems Analysis And Design Method

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

15
Walkthrough
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Walkthrough

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

16
Zero-One Goal Programming
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zero-One Goal Programming

Encyclopedia of Operations Research and Management

ISBN: 9781441911377

Toàn văn sẵn có

17
Computer Software
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Software

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

18
Nonlinear Goal Programming
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear Goal Programming

Encyclopedia of Operations Research and Management

ISBN: 9781441911377

Toàn văn sẵn có

19
Malware
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malware

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

20
File Server
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

File Server

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 57  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Koteska
  2. Liu, Ming, Hongzhi, Rong, Junhui
  3. Yang
  4. Jiang
  5. Mishev, Bojana, Anastas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...