skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Chủ đề: Asian History xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
History Wars and the Classroom: Global Perspectives. Studies in the History of Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History Wars and the Classroom: Global Perspectives. Studies in the History of Education

Taylor, Tony, Ed ; Guyver, Robert, Ed

ISBN: 9781617355271 ; ISBN: 1617355275

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Great Enterprise: Sovereignty and Historiography in Modern Korea
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Great Enterprise: Sovereignty and Historiography in Modern Korea

Em, Henry

ISBN10: 0822353725 ; ISBN13: 9780822353720 ; E-ISBN10: 0822395924 ; E-ISBN13: 9780822395928

Toàn văn không sẵn có

3
Oral History in Southeast Asia : Memories and Fragments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral History in Southeast Asia : Memories and Fragments

Loh, Kah Seng ;Dobbs, Stephen ;Koh, Ernest;; Loh, Kah Seng ; Dobbs, Stephen ; Koh, Ernest

E-ISBN: 9781137311672 E-ISBN: 1137311673 DOI: 10.1057/9781137311672 ISBN: 9781137311665

Toàn văn sẵn có

4
Infectious Disease in India, 1892-1940 : Policy-Making and the Perception of Risk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infectious Disease in India, 1892-1940 : Policy-Making and the Perception of Risk

Polu, Sandhya L.

E-ISBN: 9781137009326 E-ISBN: 1137009322 DOI: 10.1057/9781137009326 ISBN: 9780230354609

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Engaging Colonial Knowledge : Reading European Archives in World History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging Colonial Knowledge : Reading European Archives in World History

Roque, Ricardo ; Wagner, Kim;; Roque, Ricardo ; Wagner, Kim A., Dr

E-ISBN: 9780230360075 E-ISBN: 0230360076 DOI: 10.1057/9780230360075 ISBN: 9780230241985

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Em, Henry H.
  2. Wagner, Kim
  3. Dobbs, Stephen
  4. Wagner, Kim A., Dr
  5. Polu, Sandhya L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...