skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining Brain-Computer Interfaces and Haptics: Detecting Mental Workload to Adapt Haptic Assistance

Laurent, George ; Marchal, Maud ; Glondu, Loeïz ; Lécuyer, Anatole; Lécuyer, Anatole (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 13, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-31401-8_12

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Database and Expert Systems Applications: 22nd International Conference, DEXA 2011, Toulouse, France, August 29 - September 2, 2011. Proceedings, Part I
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database and Expert Systems Applications: 22nd International Conference, DEXA 2011, Toulouse, France, August 29 - September 2, 2011. Proceedings, Part I

Valduriez, Patrick;; Hameurlain, Abdelkader ; Liddle, Stephen ; Schewe, Klaus-Dieter ; Zhou, Xiaofang

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-23087-5 ; E-ISBN: 978-3-642-23088-2 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23088-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Glondu, L.
  2. Lécuyer, A.
  3. Hameurlain, Abdelkader
  4. Lécuyer, Anatole
  5. Valduriez, Patrick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...