skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 86  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

Jan, F. Akbar ; Ishaq, M. ; Khan, S. ; Shakirullah, M. ; Asim, S.M. ; Ahmad, I. ; Mabood, Fazal

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.2069-2077 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60616-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chelation of heavy metals by potassium butyl dithiophosphate

Xu, Ying ; Xie, Zhigang ; Xue, Lu

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(5), pp.778-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60477-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of air drying on speciation of heavy metals in flooded rice paddies

Wang, Bao ; Huang, Biao ; Qi, Yan Bing ; Hu, Wen You ; Sun, Wei Xia

Chinese Chemical Letters, November 2012, Vol.23(11), pp.1287-1290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-8417 ; DOI: 10.1016/j.cclet.2012.09.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source attributions of heavy metals in rice plant along highway in Eastern China

Feng, Jinfei ; Wang, Yinxi ; Zhao, Jian ; Zhu, Liqun ; Bian, Xinmin ; Zhang, Weijian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1158-1164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60529-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in urban soils from southwest China

Guo, Guanghui ; Wu, Fengchang ; Xie, Fazhi ; Zhang, Ruiqing

Journal of Environmental Sciences, March 2012, Vol.24(3), pp.410-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60762-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils

Zhang, Mingkui ; Pu, Jincheng

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(4), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60455-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilities and leachabilities of heavy metals in sludge with humus soil

Zhu, Rui ; Wu, Min ; Yang, Jian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.247-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60399-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of moisture regime on the redistribution of heavy metals in paddy soil

Zheng, Shunan ; Zhang, Mingkui

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(3), pp.434-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60428-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS

Yang, Renxiu ; Luo, Chunling ; Zhang, Gan ; Li, Xiangdong ; Shen, Zhenguo

Journal of Environmental Sciences, November 2012, Vol.24(11), pp.1985-1994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61036-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total concentrations and different fractions of heavy metals in sewage sludge from Guangzhou, China

Liu, Jing-Yong ; Sun, Shui-Yu

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, August 2013, Vol.23(8), pp.2397-2407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62747-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source Apportionment of Heavy Metals in Soils Using Multivariate Statistics and Geostatistics

Qu, Ming-Kai ; LI, Wei-Dong ; Zhang, Chuan-Rong ; Wang, Shan-Qin ; Yang, Yong ; He, Li-Yuan

Pedosphere, August 2013, Vol.23(4), pp.437-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(13)60036-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological risk assessment of heavy metals in sediments of Xiawan Port based on modified potential ecological risk index

Zhu, Hui-Na ; Yuan, Xing-Zhong ; Zeng, Guang-Ming ; Jiang, Min ; Liang, Jie ; Zhang, Chang ; Yin, Juan ; Huang, Hua-Jun ; Liu, Zhi-Feng ; Jiang, Hong-Wei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, June 2012, Vol.22(6), pp.1470-1477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61343-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health risk assessment of heavy metals in soils and vegetables from wastewater irrigated area, Beijing-Tianjin city cluster, China

Wang, Yanchun ; Qiao, Min ; Liu, Yunxia ; Zhu, Yongguan

Journal of Environmental Sciences, April 2012, Vol.24(4), pp.690-698 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60833-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of PCDD/Fs and metals emission from a circulating fluidized bed incinerator co-combusting sewage sludge with coal

Zhang, Gang ; Hai, Jing ; Cheng, Jiang ; Cai, Zhiqi ; Ren, Mingzhong ; Zhang, Sukun ; Zhang, Jieru

Journal of Environmental Sciences, 1 January 2013, Vol.25(1), pp.231-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(12)60009-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heavy metals and phenol on bacterial decolourisation and COD reduction of sucrose-aspartic acid Maillard product

Yadav, Sangeeta ; Chandra, Ram

Journal of Environmental Sciences, 1 January 2013, Vol.25(1), pp.172-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(12)60016-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals in sediments of the Pearl River Estuary, Southern China: Implications for sources and historical changes

Ye, Feng ; Huang, Xiaoping ; Zhang, Dawen ; Tian, Lei ; Zeng, Yanyi

Journal of Environmental Sciences, April 2012, Vol.24(4), pp.579-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60783-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of humic acid on phytodegradation of petroleum hydrocarbons in soil simultaneously contaminated with heavy metals

Park, Soyoung ; Kim, Ki Seob ; Kim, Jeong-Tae ; Kang, Daeseok ; Sung, Kijune

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.2034-2041 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60670-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption and cosorption of the nonionic herbicide mefenacet and heavy metals on soil and its components

Liu, Zhenyu ; Guo, Huiqin ; He, Huan ; Sun, Cheng

Journal of Environmental Sciences, March 2012, Vol.24(3), pp.427-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60778-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial and Seasonal Variations of Heavy Metals in Wetland Soils of the Tidal Flats in the Yangtze Estuary, China: Environmental Implications

Hu, Xue-Feng ; Du, Yan ; Feng, Jian-Wei ; Fang, Sheng-Qiong ; GAO, Xiao-Jiang ; Xu, Shi-Yuan

Pedosphere, August 2013, Vol.23(4), pp.511-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(13)60044-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source and hazard identification of heavy metals in soils of Changsha based on TIN model and direct exposure method

Chen, Jian-Qun ; Wang, Zhen-Xing ; Wu, Xie ; Zhu, Jian-Jun ; Zhou, Wen-Bin

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(3), pp.642-651 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60761-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 86  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Chủ đề 

 1. Engineering  (52)
 2. Copper  (43)
 3. Zinc  (42)
 4. Lead  (42)
 5. Environmental Sciences  (40)
 6. Cadmium  (39)
 7. Metals  (38)
 8. Soil  (35)
 9. Metals, Heavy  (25)
 10. Agriculture  (24)
 11. China  (22)
 12. Heavy Metal  (20)
 13. Ph  (18)
 14. Chromium  (16)
 15. Pollution  (16)
 16. Pollutants  (13)
 17. Manganese  (13)
 18. Adsorption  (11)
 19. Phytoremediation  (9)
 20. Bioleaching  (5)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang
 2. Wang
 3. Zhao, Jian
 4. Ye, Zhi-Hong
 5. Vega, F.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...