skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Glucose xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Năm xuất bản: 2011đến2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insight into the Role of Sugars in Bud Burst Under Light in the Rose

Rabot, A ; Henry, C ; Ben Baaziz, K ; Mortreau, E ; Azri, W ; Lothier, J ; Hamama, L ; Boumaza, Rachid ; Leduc, N ; Pelleschi-Travier, S ; Le Gourrierec, J ; Sakr, Soulaiman; Martel, Céline (Editor)

Plant and Cell Physiology, 2012, Vol.53(6), pp.1068-1082 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0781 ; E-ISSN: 1471-9053 ; DOI: 10.1093/pcp/pcs051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular characterization of the PEX14 gene from the methylotrophic yeast Pichia methanolica

Ito, T. ; Ito, D. ; Ozawa, S. ; Fujimura, S. ; Matsufuji, Y. ; Nakagawa, J. ; Tomizuka, N. ; Hayakawa, T. ; Nakagawa, T.;

Journal of Bioscience and Bioengineering, June, 2011, Vol.111(6), p.624(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The novel hypoxic cytotoxin, TX-2098 has antitumor effect in pancreatic cancer; possible mechanism through inhibiting VEGF and hypoxia inducible factor-1{alpha} targeted gene expression

Miyake, Kotaro ; Nishioka, Masanori ; Imura, Satoru ; Batmunkh, Erdenebulgan ; Uto, Yoshihiro ; Nagasawa, Hideko ; Hori, Hitoshi ; Shimada, Mitsuo

Experimental Cell Research, 01 August 2012, Vol.318(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4827 ; E-ISSN: 1090-2422 ; DOI: 10.1016/J.YEXCR.2012.03.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of the high malic acid production mechanism in Saccharomyces cerevisiae sake yeast strain No. 28.(Report)

Nakayama, Shunichi ; Tabata, Ken ; Oba, Takahiro ; Kusumoto, Kenichi ; Mitsuiki, Shinji ; Kadokura, Toshimori ; Nakazato, Atsumi

Journal of Bioscience and Bioengineering, Sept, 2012, Vol.114(3), p.281(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of co-metabolism for 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane (DDT) degradation with enzymes from Trametes versicolor U97.(Report)

Sari, Ajeng Arum ; Tachibana, Sanro ; Itoh, Kazutaka

Journal of Bioscience and Bioengineering, August, 2012, Vol.114(2), p.176(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tachibana, Sanro
  2. Uto, Yoshihiro
  3. Tabata, Ken
  4. Mitsuiki, Shinji
  5. Nagasawa, Hideko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...