skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Chủ đề: Datavetenskap (Datalogi) xóa Năm xuất bản: 2011đến2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining Text Semantics and Image Geometry to Identify Relations

Medved, Dennis

2012

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combinatorial Gradient Fields for 2D Images with Empirically Convergent Separatrices

Reininghaus, J. ; Günther, D. ; Hotz, I. ; Weinkauf, Tino ; Seidel, H. -P

2012

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...