skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Năm xuất bản: 2011đến2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning and inference algorithms for dynamical system models of dextrous motion

Varadarajan, Balakrishnan; Khudanpur, Sanjeev (advisor)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-1-267-15040-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khudanpur, Sanjeev
  2. Varadarajan, Balakrishnan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...