skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2011đến2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey of schemes for Internet-based video delivery

Ma, Kevin J ; Bartoš, Radim ; Bhatia, Swapnil

Journal of Network and Computer Applications, 2011, Vol.34(5), pp.1572-1586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-8045 ; E-ISSN: 1095-8592 ; DOI: 10.1016/j.jnca.2011.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR EFFIZIENTES HTTP-DATENSTREAMING
PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ENVOI EFFICACE EN FLUX CONTINU DE DONNÉES HTTP
METHOD AND APPARATUS FOR EFFICIENT HTTP DATA STREAMING

MA, Kevin J ; Lin, Ichang ; Bartos, Radim ; Bhatia, Swapnil

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR EFFICIENT HTTP STREAMING

MA Kevin J ; Lin Ichang ; Bartos Radim ; Bhatia Swapnil

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bhatia, Swapnil
  2. MA, Kevin J
  3. Bartoš, Radim
  4. Lin Ichang
  5. Ma, K.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...