skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing implicit assumptions in natural language interfaces

Smith, Dustin

Proceedings of the 2012 ACM international conference on intelligent user interfaces, 14 February 2012, pp.383-388

ISBN: 9781450310482 ; ISBN: 1450310486 ; DOI: 10.1145/2166966.2167054

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mind the gap: collecting commonsense data about simple experiences

Weltman, Jerry ; Iyengar, S ; Hegarty, Michael

Proceedings of the 2013 international conference on intelligent user interfaces, 19 March 2013, pp.179-190

ISBN: 9781450319652 ; ISBN: 1450319653 ; DOI: 10.1145/2449396.2449421

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smith, D.A.
  2. Hegarty, Michael
  3. Iyengar, S.S.
  4. Hegarty, M.
  5. Weltman, Jerry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...