skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 162  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Sciences xóa Năm xuất bản: Sau 2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOCUMENT DETECTION AND ANALYSIS-BASED ROUTING

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAGERSYSTEM FÜR WAFER

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR ALLOCATING AGENT RESOURCES IN A CONTACT CENTER

Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENT CONTACT RECORDING IN A VIRTUAL REALITY CONTACT CENTER

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for detecting and reducing fraud in a contact center

Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

항공기의 갤리 시스템
GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE COOLING UNIT

Moran Thomas Andrew

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BORDKÜCHENWAGEN UND BORDKÜCHENSYSTEM EINES FLUGZEUGS
CHARIOTS DE CUISINE ET SYSTÈME DE CUISINE D'AÉRONEF
GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BORDKÜCHENSYSTEM EINES FLUGZEUGS
SYSTÈME D'OFFICE D'AÉRONEF
GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

飞行器的厨房系统
Galley system of an aircraft

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNITÉ DE REFROIDISSEMENT PORTABLE
PORTABLE COOLING UNIT

Moran, Thomas, Andrew

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupling and decoupling apparatus and method

Moran Thomas F

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY COMPARTMENT FOR A GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galley compartment for a galley system of an aircraft

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY COMPARTMENT FOR A GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BORDKÜCHENWAGEN UND BORDKÜCHENSYSTEM EINES FLUGZEUGS
CHARIOTS DE CUISINE ET SYSTÈME DE CUISINE D'AÉRONEF
GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galley cart and galley system of an aircraft

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galley system of an aircraft

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 162  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moran, Thomas H
  2. Moran Thomas J
  3. Moran, Thomas
  4. Marjama, Marcus L
  5. Moran, Thomas Joseph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...