skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 590  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa Năm xuất bản: Sau 2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Large-Scale Scientific Computing: 7th International Conference, LSSC 2009, Sozopol, Bulgaria, June 4-8, 2009. Revised Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-Scale Scientific Computing: 7th International Conference, LSSC 2009, Sozopol, Bulgaria, June 4-8, 2009. Revised Papers

Lirkov, Ivan ; Margenov, Svetozar ; Waśniewski, Jerzy

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-12534-8 ; E-ISBN: 978-3-642-12535-5 ; DOI: 10.1007/978-3-642-12535-5

Toàn văn sẵn có

2
Mathematical Methods for Curves and Surfaces: 7th International Conference, MMCS 2008, Tønsberg, Norway, June 26-July 1, 2008, Revised Selected Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical Methods for Curves and Surfaces: 7th International Conference, MMCS 2008, Tønsberg, Norway, June 26-July 1, 2008, Revised Selected Papers

Dæhlen, Morten ; Floater, Michael ; Lyche, Tom ; Merrien, Jean-Louis ; Mørken, Knut ; Schumaker, Larry

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-11619-3 ; E-ISBN: 978-3-642-11620-9 ; DOI: 10.1007/978-3-642-11620-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On-machine 3D vision system for machining setup modeling

Zhang, Xi ; Tian, Xiaodong ; Yamazaki, Kazuo

Toàn văn sẵn có

4
Experimental Results
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Results

Khatri, Sunil P

Minimizing and Exploiting Leakage in VLSI Design, pp.193-199

ISBN: 9781441909497 ; ISBN: 1441909494 ; E-ISBN: 9781441909503 ; E-ISBN: 1441909508 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0950-3_16

Toàn văn sẵn có

5
Implementation of the Chip
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementation of the Chip

Khatri, Sunil P

Minimizing and Exploiting Leakage in VLSI Design, pp.177-191

ISBN: 9781441909497 ; ISBN: 1441909494 ; E-ISBN: 9781441909503 ; E-ISBN: 1441909508 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0950-3_15

Toàn văn sẵn có

6
Design of the Chip
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of the Chip

Khatri, Sunil P

Minimizing and Exploiting Leakage in VLSI Design, pp.163-175

ISBN: 9781441909497 ; ISBN: 1441909494 ; E-ISBN: 9781441909503 ; E-ISBN: 1441909508 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0950-3_14

Toàn văn sẵn có

7
VLSI Design for Video Coding: H.264/AVC Encoding from Standard Specification to Chip
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

VLSI Design for Video Coding: H.264/AVC Encoding from Standard Specification to Chip

Lin, Youn-Long Steve ;Chen, Jian-Wen ;Kao, Chao-Yang ;Kuo, Hung-Chih;; Lin, Youn-Long Steve (Editor) ; Kao, Chao-Yang (Editor) ; Kuo, Huang-Chih (Editor) ; Chen, Jian-Wen (Editor)

ISBN: 9781441909589 ; ISBN: 1441909583 ; E-ISBN: 9781441909596 ; E-ISBN: 1441909591 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0959-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Part II: Conclusions and Future Directions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Part II: Conclusions and Future Directions

Khatri, Sunil P

Minimizing and Exploiting Leakage in VLSI Design, pp.157-159

ISBN: 9781441909497 ; ISBN: 1441909494 ; E-ISBN: 9781441909503 ; E-ISBN: 1441909508 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0950-3_13

Toàn văn sẵn có

9
Reclaiming the Sub-threshold Speed Penalty Through Micropipelining
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reclaiming the Sub-threshold Speed Penalty Through Micropipelining

Khatri, Sunil P

Minimizing and Exploiting Leakage in VLSI Design, pp.143-155

ISBN: 9781441909497 ; ISBN: 1441909494 ; E-ISBN: 9781441909503 ; E-ISBN: 1441909508 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0950-3_12

Toàn văn sẵn có

10
Optimum VDD for Minimum Energy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimum VDD for Minimum Energy

Khatri, Sunil P

Minimizing and Exploiting Leakage in VLSI Design, pp.129-142

ISBN: 9781441909497 ; ISBN: 1441909494 ; E-ISBN: 9781441909503 ; E-ISBN: 1441909508 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0950-3_11

Toàn văn sẵn có

11
Best Practices for Successful FPGA Design
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Best Practices for Successful FPGA Design

Simpson, Philip

FPGA Design: Best Practices for Team-based Design, pp.1-3

ISBN: 9781441963383 ; ISBN: 1441963383 ; E-ISBN: 9781441963390 ; E-ISBN: 1441963391 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6339-0_1

Toàn văn sẵn có

12
Adaptive Body Biasing to Compensate for PVT Variations
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Body Biasing to Compensate for PVT Variations

Khatri, Sunil P

Minimizing and Exploiting Leakage in VLSI Design, pp.115-128

ISBN: 9781441909497 ; ISBN: 1441909494 ; E-ISBN: 9781441909503 ; E-ISBN: 1441909508 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0950-3_10

Toàn văn sẵn có

13
Project Management
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project Management

Simpson, Philip

FPGA Design: Best Practices for Team-based Design, pp.5-7

ISBN: 9781441963383 ; ISBN: 1441963383 ; E-ISBN: 9781441963390 ; E-ISBN: 1441963391 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6339-0_2

Toàn văn sẵn có

14
Design Specification
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design Specification

Simpson, Philip

FPGA Design: Best Practices for Team-based Design, pp.9-13

ISBN: 9781441963383 ; ISBN: 1441963383 ; E-ISBN: 9781441963390 ; E-ISBN: 1441963391 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6339-0_3

Toàn văn sẵn có

15
Resource Scoping
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource Scoping

Simpson, Philip

FPGA Design: Best Practices for Team-based Design, pp.15-21

ISBN: 9781441963383 ; ISBN: 1441963383 ; E-ISBN: 9781441963390 ; E-ISBN: 1441963391 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6339-0_4

Toàn văn sẵn có

16
Design Environment
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design Environment

Simpson, Philip

FPGA Design: Best Practices for Team-based Design, pp.23-28

ISBN: 9781441963383 ; ISBN: 1441963383 ; E-ISBN: 9781441963390 ; E-ISBN: 1441963391 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6339-0_5

Toàn văn sẵn có

17
Board Design
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Board Design

Simpson, Philip

FPGA Design: Best Practices for Team-based Design, pp.29-40

ISBN: 9781441963383 ; ISBN: 1441963383 ; E-ISBN: 9781441963390 ; E-ISBN: 1441963391 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6339-0_6

Toàn văn sẵn có

18
Power and Thermal Analysis
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and Thermal Analysis

Simpson, Philip

FPGA Design: Best Practices for Team-based Design, pp.41-50

ISBN: 9781441963383 ; ISBN: 1441963383 ; E-ISBN: 9781441963390 ; E-ISBN: 1441963391 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6339-0_7

Toàn văn sẵn có

19
RTL Design
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

RTL Design

Simpson, Philip

FPGA Design: Best Practices for Team-based Design, pp.51-78

ISBN: 9781441963383 ; ISBN: 1441963383 ; E-ISBN: 9781441963390 ; E-ISBN: 1441963391 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6339-0_8

Toàn văn sẵn có

20
IP and Design Reuse
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

IP and Design Reuse

Simpson, Philip

FPGA Design: Best Practices for Team-based Design, pp.79-90

ISBN: 9781441963383 ; ISBN: 1441963383 ; E-ISBN: 9781441963390 ; E-ISBN: 1441963391 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6339-0_9

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 590  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Dạng tài nguyên 

  1. Book Chapters  (530)
  2. Sách  (48)
  3. Bài báo  (8)
  4. Kỷ yếu hội nghị  (4)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (585)
  2. German  (7)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...