skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Năm xuất bản: 2010đến2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of defined auditory conditions versus mental loading on the laparoscopic motor skill performance of experts

Conrad, Claudius ; Konuk, Yusuf ; Werner, Paul ; Cao, Caroline ; Warshaw, Andrew ; Rattner, David ; Jones, Daniel ; Gee, Denise

Surgical Endoscopy, 2010, Vol.24(6), pp.1347-1352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-009-0772-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Experience and Workplace Culture in Human-Robot Team Interaction in Robotic Surgery: A Case Study

Cunningham, Stacey ; Chellali, Amine ; Jaffre, Isabelle ; Classe, Jean-Marc ; Cao, Caroline G. L

International Journal of Social Robotics, 03 October 2012, Vol.5(1), pp.75-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-4791 ; E-ISSN: 1875-4805 ; DOI: 10.1007/s12369-012-0170-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and Construct Validation of a Virtual Peg Transfer Simulator

Arikatla, V.S ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Ahn, Woojin ; Chellali, Amine ; De, Suvranu ; Cao, Caroline G. L ; Hwabejirej, Ohn ; Demoya, Marc ; Schwaitzberg, Steven D ; Jones, Daniel B

Surgical Endoscopy, 14 December 2012, Vol.27(5), pp.1721-1729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-012-2664-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chellali, Amine
  2. Chellali, A.
  3. Jones, Daniel
  4. Jones, Daniel B
  5. Sankaranarayanan, Ganesh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...