skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Help or formality? Children's experiences of participation in home-based child welfare cases: A Norwegian example

Larsen, Elisabeth

Nordic Social Work Research, 01 June 2011, Vol.1(1), pp.43-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2156-857X ; E-ISSN: 2156-8588 ; DOI: 10.1080/2156857X.2011.562033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User involvement and empowerment among asylum seekers in Norwegian reception centres: Brukermedvirkning blant beboere i norske asylmottak

Valenta, Marko ; Berg, Berit

European Journal of Social Work, 01 December 2010, Vol.13(4), pp.483-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1457 ; E-ISSN: 1468-2664 ; DOI: 10.1080/13691451003603406

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...