skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Distributed User Interfaces xóa Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed user interfaces

Gallud, Jose ; Tesoriero, Ricardo ; Vanderdonckt, Jean ; Lozano, María ; Penichet, Victor ; Botella, Federico

CHI '11 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 07 May 2011, pp.2429-2432

ISBN: 9781450302685 ; ISBN: 1450302688 ; DOI: 10.1145/1979742.1979576

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed user interfaces in space and time

Melchior, Jérémie

Proceedings of the 3rd ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 13 June 2011, pp.311-314

ISBN: 9781450306706 ; ISBN: 1450306705 ; DOI: 10.1145/1996461.1996544

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible support for distributing user interfaces across multiple devices

Manca, Marco ; Paternò, Fabio

Proceedings of the 9th ACM SIGCHI Italian Chapter International Conference on computer-human interaction, 13 September 2011, pp.191-195

ISBN: 9781450308762 ; ISBN: 1450308767 ; DOI: 10.1145/2037296.2037341

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic user interface distribution for flexible multimodal interaction

Blumendorf, Marco ; Roscher, Dirk ; Albayrak, Sahin

International Conference on Multimodal Interfaces and the Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction, 08 November 2010, pp.1-8

ISBN: 9781450304146 ; ISBN: 1450304141 ; DOI: 10.1145/1891903.1891930

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proximal and distal selection of widgets: designing distributed UI for mobile interaction with large display

Rashid, Umar ; Kauko, Jarmo ; Häkkilä, Jonna ; Quigley, Aaron

Proceedings of the 13th International Conference on human computer interaction with mobile devices and services, 30 August 2011, pp.495-498

ISBN: 9781450305419 ; ISBN: 1450305415 ; DOI: 10.1145/2037373.2037446

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Häkkilä, Jonna
  2. Albayrak, S.
  3. Roscher, Dirk
  4. Lozano, M.D.
  5. Quigley, Aaron

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...