skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Runup Amplification By Resonant Wave Interactions

Stefanakis, Themistoklis ; Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 24, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.124502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long wave runup on random beaches

Dutykh, Denys ; Labart, Céline ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 30, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.184504

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for dispersive wave propagation and runup

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios

Journal of Computational Physics, 2011, Vol.230(8), pp.3035-3061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9991 ; E-ISSN: 1090-2716 ; DOI: 10.1016/j.jcp.2011.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of sedimentary layering on tsunami generation

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2010, Vol.199(21), pp.1268-1275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/j.cma.2009.07.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the relevance of the dam break problem in the context of nonlinear shallow water equations

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 9, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3934/dcdsb.2010.13.799

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shallow water equations for large bathymetry variations

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 6, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1751-8113/44/33/332001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hamiltonian form and solitary waves of the spatial Dysthe equations

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 18, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1134/S0021364011240039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The VOLNA code for the numerical modeling of tsunami waves: Generation, propagation and inundation

Dutykh, Denys ; Poncet, Raphaël ; Dias, Frédéric

European Journal of Mechanics / B Fluids, 2011, Vol.30(6), pp.598-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0997-7546 ; E-ISSN: 1873-7390 ; DOI: 10.1016/j.euromechflu.2011.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical modeling of powder-snow avalanche flows

Dutykh, Denys ; Acary-Robert, Céline ; Bresch, Didier; Bresch, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 11, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1467-9590.2010.00511.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Velocity and energy relaxation in two-phase flows

Meyapin, Yannick ; Dutykh, Denys ; Gisclon, Marguerite; Gisclon, Marguerite (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 31, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1467-9590.2010.00484.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boussinesq modeling of surface waves due to underwater landslides

Dutykh, Denys ; Kalisch, Henrik

Nonlin. Processes Geophys. 20 (2013) 267-285 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1112.5083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Derivation of dissipative Boussinesq equations using the Dirichlet-to-Neumann operator approach

Dutykh, Denys ; Goubet, Olivier

Arxiv ID: 1105.5958

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hamiltonian description and traveling waves of the spatial Dysthe equations

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys

Arxiv ID: 1110.3605

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A two-fluid model for violent aerated flows

Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys ; Ghidaglia, Jean-Michel

Computers and Fluids, 2010, Vol.39(2), pp.283-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7930 ; E-ISSN: 1879-0747 ; DOI: 10.1016/j.compfluid.2009.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for Boussinesq type equations

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 10, 2011

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive wave runup on non-uniform shores

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 6, 2011

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive wave runup on non-uniform shores

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios

Arxiv ID: 1101.1729

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for Boussinesq type equations

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios

Arxiv ID: 1101.1728

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long wave runup on random beaches

Dutykh, Denys ; Labart, Céline ; Mitsotakis, Dimitrios

Physical Review Letters 107 (2011) 184504 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1107.1304

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical use of variational principles for modeling water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys

Physica D: Nonlinear Phenomena, Elsevier, 2012, 241 (1), pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1002.3019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dutykh, Denys
  2. Mitsotakis, Dimitrios
  3. Dutykh, D
  4. Katsaounis, Theodoros
  5. Dias, Frédéric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...