skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2010đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACCEPTANCE OF PRACTICES: CASE BIOACTIVE INNOVATIONS IN HEALTH CARE MARKET

Alakärppä, Ismo ; Valtonen, Anu ; Alakulju, Heli ; Härmä, Heidi

International Journal of Electronic Business Management, Dec 2010, Vol.8(4), pp.304-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17282047 ; E-ISSN: 20771061

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alakulju, Heli
  2. Härmä, Heidi
  3. Alakärppä, Ismo
  4. Valtonen, Anu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...