skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Immigrants xóa Năm xuất bản: Sau 2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Central American immigrant workers and legal violence in Phoenix, Arizona

Cecilia Menjívar

Latino Studies, 2013, Vol.11(2), p.228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-3435 ; E-ISSN: 1476-3443 ; DOI: 10.1057/lst.2013.6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of the law: Central Americans’ legality and everyday life in Phoenix, Arizona

Cecilia Menjívar

Latino Studies, 2011, Vol.9(4), p.377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-3435 ; E-ISSN: 1476-3443 ; DOI: 10.1057/lst.2011.43

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Immigrants into Criminals: Legal Processes of Criminalization in the Post-IIRIRA Era

Leisy Abrego ; Mat Coleman ; Daniel E. Martínez ; Cecilia Menjívar ; Jeremy Slack

Journal on Migration and Human Security, 01 September 2017, Vol.5(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.14240/jmhs.v5i3.105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Menjívar, Cecilia
  2. Cecilia Menjívar
  3. Menjivar, Cecilia
  4. Menjívar, C.
  5. Martinez, Daniel E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...