skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 118  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bending-fatigue behavior of bulk metallic glasses and their composites

Wang, Gongyao ; Liaw, Peter

JOM, 2010, Vol.62(4), pp.25-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-010-0055-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling crack growth from pores under compressive loading with application to metallic glasses.(Report)

Jin, Xiaoqing ; Wang, Gongyao ; Keer, Leon M. ; Liaw, Peter K. ; Wang, Q. Jane

Journal of Alloys and Compounds, June, 2011, Vol.509, p.S115-S118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thin-film metallic glasses for substrate fatigue-property improvements

Jia, Haoling ; Liu, Fengxiao ; An, Zhinan ; Li, Weidong ; Wang, Gongyao ; Chu, Jinn P. ; Jang, Jason S. C. ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter K.

Thin Solid Films, June 30, 2014, Vol.561, p.2(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Ni-free Zr-Cu-Fe-Al bulk metallic glass for biomedical implant applications.(Report)

Sun, Ying - Sui ; Zhang, Wei ; Kai, Wu ; Liaw, Peter K. ; Huang, Her - Hsiung

Journal of Alloys and Compounds, Feb 15, 2014, Vol.586, p.S539-S543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strain-induced phase transformation in a cobalt-based superalloy during different loading modes

Benson, Michael L ; Liaw, Peter K ; Choo, Hahn ; Brown, Donald W ; Daymond, Mark R ; Klarstrom, Dwaine L

Materials Science & Engineering A, 2011, Vol.528(18), pp.6051-6058 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.03.096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twinning–detwinning behavior during fatigue-crack propagation in a wrought magnesium alloy AZ31B

Wu, Wei ; Lee, Soo Yeol ; Paradowska, Anna M ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 30 October 2012, Vol.556, pp.278-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2012.06.088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical behavior of Fe 75Mo 5P 10C 7.5B 2.5 bulk-metallic glass under torsional loading

Zhang, Xinjian ; Huang, Lu ; Chen, Xu ; Liaw, Peter K ; An, Ke ; Zhang, Tao ; Wang, Gongyao

Materials Science & Engineering A, 2010, Vol.527(29), pp.7801-7807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2010.08.072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing the bio-corrosion resistance of Ni-free ZrCuFeAl bulk metallic glass through nitrogen plasma immersion ion implantation

Huang, Her - Hsiung ; Huang, Hsun - Miao ; Lin, Mau - Chin ; Zhang, Wei ; Sun, Ying - Sui ; Kai, Wu ; Liaw, Peter K.

Journal of Alloys and Compounds, Dec 5, 2014, Vol.615, p.S660-S665 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion-fatigue study of a Zr-based bulk-metallic glass in a physiologically relevant environment.(Report)

Huang, Lu ; Wang, Gongyao ; Qiao, Dongchun ; Liaw, Peter K. ; Pang, Shujie ; Wang, Jianfeng ; Zhang, Tao

Journal of Alloys and Compounds, August, 2010, Vol.504, p.S159-S162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manifestations of point and extensive defects of bulk-metallic glasses.(Report)

Petrusenko, Yuri ; Bakai, Alexander ; Neklyudov, Ivan ; Mikhailovskij, Igor ; Bakai, Sergij ; Liaw, Peter K. ; Huang, Lu ; Zhang, Tao

Journal of Alloys and Compounds, August, 2010, Vol.504, p.S198-S200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculation of impurity diffusivities in α-Fe using first-principles methods

Huang, Shenyan ; Worthington, Daniel L ; Asta, Mark ; Ozolins, Vidvuds ; Ghosh, Gautam ; Liaw, Peter K

Acta Materialia, 2010, Vol.58(6), pp.1982-1993 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2009.11.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twinning-detwinning behavior during fatigue-crack propagation in a wrought magnesium alloy AZ31B.(Report)

Wu, Wei ; Lee, Soo Yeol ; Paradowska, Anna M. ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter K.

Materials Science & Engineering A, Oct 30, 2012, Vol.556, p.278(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword: Fatigue and Corrosion Damage in Metallic Materials

Zhai, Tongguang ; Liaw, Peter

Metallurgical and Materials Transactions A, 2012, Vol.43(8), pp.2742-2742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-012-1083-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling crack growth from pores under compressive loading with application to metallic glasses

Jin, Xiaoqing ; Wang, Gongyao ; Keer, Leon M ; Liaw, Peter K ; Wang, Q. Jane

Journal of Alloys and Compounds, 2011, Vol.509, pp.S115-S118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2011.01.079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Ni-free Zr–Cu–Fe–Al bulk metallic glass for biomedical implant applications

Sun, Ying-Sui ; Zhang, Wei ; Kai, Wu ; Liaw, Peter K ; Huang, Her-Hsiung

Journal of Alloys and Compounds, 15 February 2014, Vol.586, pp.S539-S543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2013.01.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling size effects on fatigue life of a zirconium-based bulk metallic glass under bending

Yuan, Tao ; Wang, Gongyao ; Feng, Qingming ; Liaw, Peter K ; Yokoyama, Yoshihiko ; Inoue, Akihisa

Acta Materialia, January 2013, Vol.61(1), pp.273-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2012.09.057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A direct comparison in the fatigue resistance enhanced by surface severe plastic deformation and shot peening in a C-2000 superalloy

Shaw, Leon L ; Tian, Jia-Wan ; Ortiz, Angel L ; Dai, Kun ; Villegas, Juan C ; Liaw, Peter K ; Ren, Ruiming ; Klarstrom, Dwaine L

Materials Science & Engineering A, 15 February 2010, Vol.527(4-5), pp.986-994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2009.10.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of shear bands/cracks induced by fatigue experiment in a Zr–Cu–Al bulk metallic glass

Sun, Pei-Ling ; Wang, Gongyao ; Liaw, Peter K

Scripta Materialia, April 2012, Vol.66(7), pp.443-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; E-ISSN: 1872-8456 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2011.12.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thin-film metallic glasses for substrate fatigue-property improvements

Jia, Haoling ; Liu, Fengxiao ; An, Zhinan ; Li, Weidong ; Wang, Gongyao ; Chu, Jinn P ; Jang, Jason S.C ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter K

Thin Solid Films, 30 June 2014, Vol.561, pp.2-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090 ; E-ISSN: 1879-2731 ; DOI: 10.1016/j.tsf.2013.12.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing the bio-corrosion resistance of Ni-free ZrCuFeAl bulk metallic glass through nitrogen plasma immersion ion implantation

Huang, Her-Hsiung ; Huang, Hsun-Miao ; Lin, Mau-Chin ; Zhang, Wei ; Sun, Ying-Sui ; Kai, Wu ; Liaw, Peter K

Journal of Alloys and Compounds, 05 December 2014, Vol.615, pp.S660-S665 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.01.098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 118  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (113)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (12)
 2. 2010đến2010  (31)
 3. 2011đến2011  (16)
 4. 2012đến2013  (38)
 5. Sau 2013  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liaw, Peter K
 2. Liaw, P.K.
 3. Liaw, PK
 4. Liaw, Peter
 5. Wang, Gongyao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...