skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Czech xóa Tất cả các phiên bản 2009đến2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cikáni a etnicita

Burzová, Petra

Romani Studies, Vol.19(2), pp.169-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15280748 ; E-ISSN: 17572274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulharští Karakačani dnes

Fatková, Gabriela

Lidé města, 2011, Vol.13(3), pp.467-490 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1212-8112 ; E-ISSN: 1212-8112

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Kulturní revitalizace“ v současném Baskicku

Martin Chochola

AntropoWebzin, 01 December 2010, Vol.6(3), pp.181-188 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1801-8807

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moravská identita a její nové dimenze

Roman Iščuk

AntropoWebzin, 01 April 2011, Vol.7(1), pp.74-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1801-8807

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OROMOVÉ V ETIOPII A DIASPOŘE: MEZI „ETNICKÝM FEDERALISMEM“ A „FRUSTROVANÝM NACIONALISMEM“

Záhořík, Jan

Český lid, 1 January 2010, Vol.97(4), pp.401-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00090794

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Židé Afriky“ Vznik a současná podoba představy o židovském původu nigerijského etnika Igbo

Hana Štěpánková

AntropoWebzin, 01 December 2010, Vol.6(3), pp.233-238 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1801-8807

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cikánská rodina a príbuzenství

Cahn, Claude

Romani Studies, Vol.19(2), pp.172-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15280748 ; E-ISSN: 17572274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education Policy as Proto-fascism: The Aesthetics of Racial Neo-liberalism

Webb, P ; Gulson, Kalervo

Journal of Pedagogy, 2011, Vol.2(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13381563 ; DOI: 10.2478/v10159-011-0009-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jakoubek, Marek
  2. Jan Záhořík
  3. Gulson, K.N.
  4. Webb, P.T.
  5. Roman Iščuk

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...