skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mallavarapu, Megharaj xóa Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of traditional and innovative characterization techniques for flux-based assessment of Dense Non-aqueous Phase Liquid (DNAPL) sites

Basu, Nandita B ; Suresh, P ; Rao, C ; Poyer, Irene C ; Nandy, Subhas ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi ; Davis, Greg B ; Patterson, Bradley M ; Annable, Michael D ; Hatfield, Kirk

Journal of Contaminant Hydrology, 2009, Vol.105(3), pp.161-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-7722 ; E-ISSN: 1873-6009 ; DOI: 10.1016/j.jconhyd.2008.12.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Davis, Greg B
  2. Poyer, Ic
  3. Rao, C.
  4. Nandy, S
  5. Hatfield, Kirk

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...