skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Multiple Dimensions of Transnationalism: Examining their Relevance to Immigrants' Subjective Well-being

Vaquera, Elizabeth ; Aranda, Elizabeth

Journal of Social Research & Policy, Dec 2011, Vol.2(2), pp.47-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20672640

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant generation, selective acculturation, and alcohol use among Latina/o adolescents

Eitle, Tamela Mcnulty ; Wahl, Ana-María González ; Aranda, Elizabeth

Social Science Research, 2009, Vol.38(3), pp.732-742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-089X ; DOI: 10.1016/j.ssresearch.2009.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aranda, Elizabeth
  2. Aranda, E.
  3. Wahl, Amg
  4. Elizabeth Aranda
  5. Vaquera, Elizabeth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...