skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Chủ đề: China xóa Năm xuất bản: 2009đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Chinese Strategic Thought toward Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Strategic Thought toward Asia

Rozman, Gilbert

ISBN: 978-1-137-03367-3 ; E-ISBN: 978-1-137-31154-2 ; DOI: 10.1057/9780230105751

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Soft power China's emerging strategy in international politics.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft power China's emerging strategy in international politics.

Li, Mingjiang;

E-ISBN 9780739133774 ; E-ISBN 9780739133781

Toàn văn sẵn có

3
New dynamics between China and Japan in Asia how to build the future from the past?.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New dynamics between China and Japan in Asia how to build the future from the past?.

Faure, Guy

E-ISBN 9814313661 ; E-ISBN 9789814313667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Rising China and world order.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising China and world order.

Zhang, Yunling

E-ISBN 9814304212 ; E-ISBN 9789814304214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Latin America facing China 98 South-South relations beyond the Washington consensus.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin America facing China 98 South-South relations beyond the Washington consensus.

Jilberto, Alex E. Fernández ;Hogenboom, Barbara;

E-ISBN 9781845457396 ; E-ISBN 9781845459499

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Victorious and vulnerable why democracy won in the 20th century and how it is still imperiled.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Victorious and vulnerable why democracy won in the 20th century and how it is still imperiled.

Gat, Azar

E-ISBN 1442201169 ; E-ISBN 9781442201149 ; E-ISBN 9781442201163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
China's peaceful rise in a global context a domestic aspect of China's road map to democratization.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's peaceful rise in a global context a domestic aspect of China's road map to democratization.

Zhou, Jinghao

E-ISBN 0739133373 ; E-ISBN 9780739133378

Toàn văn sẵn có

8
Key Players and Regional Dynamics in Eurasia : The Return of the 'Great Game'
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Players and Regional Dynamics in Eurasia : The Return of the 'Great Game'

Freire, Maria Raquel; Kanet, Roger E.

E-ISBN: 9780230290754 E-ISBN: 0230290752 DOI: 10.1057/9780230290754 ISBN: 9780230273788

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Inseparable separation the making of China's Taiwan policy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inseparable separation the making of China's Taiwan policy.

Huang, Jing

E-ISBN 9789814287364

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
A bridge too far? commonalities and differences between China and the United States.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A bridge too far? commonalities and differences between China and the United States.

Grafstein, Robert ; Fan, Wen;

E-ISBN 0739128876 ; E-ISBN 0739136046 ; E-ISBN 9780739128879 ; E-ISBN 9780739136041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Challenging the Aid Paradigm : Western Currents and Asian Alternatives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging the Aid Paradigm : Western Currents and Asian Alternatives

Sörensen, Jens Stilhoff, Dr

E-ISBN: 9780230277281 E-ISBN: 0230277284 DOI: 10.1057/9780230277281 ISBN: 9780230577664

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hogenboom, Barbara
  2. Faure, Guy
  3. Fan, Wen
  4. Ainsworth, Scott
  5. Grafstein, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...