skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Năm xuất bản: 2009đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making the PACS workstation a browser of image processing software: a feasibility study using inter-process communication techniques

Wang, Chunliang ; Ritter, Felix ; Smedby, Orjan; Linköpings universitet, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, Medicinsk radiologi ; Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Röntgenkliniken i Linköping ; Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, Röntgenkliniken i Linköping ; Östergötlands Läns Landsting, Bildmedicinskt centrum, Röntgenkliniken i Linköping

International journal of computer assisted radiology and surgery, 2010, Vol. 5(4), pp. 411-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1861-6429 ; DOI: 10.1007/s11548-010-0417-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating automatic and interactive methods for coronary artery segmentation: let the PACS workstation think ahead

Wang, Chunliang ; Smedby, Orjan

International journal of computer assisted radiology and surgery, May 2010, Vol.5(3), pp.275-85 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1861-6429 ; PMID: 20033501 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11548-009-0393-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Information System Implementation: A Qualitative Meta-analysis

Rahimi, Bahlol ; Vimarlund, Vivian ; Timpka, Toomas; Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, MDALAB - Human Computer Interfaces ; Linköpings universitet, Tekniska högskolan, Socialmedicin och folkhälsovetenskap ; Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Socialmedicin och folkhälsovetenskap ; Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, Socialmedicin och folkhälsovetenskap ; Östergötlands Läns Landsting, Folkhälsovetenskapligt centrum, Socialmedicin och folkhälsovetenskap

Journal of medical systems, 2009, Vol. 33(5), pp. 359-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-5598 ; DOI: 10.1007/s10916-008-9198-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...