skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Tác giả/ người sáng tác: European Commission xóa Năm xuất bản: 2009đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metinė ataskaita 2010 dėl Europos Sąjungos vystymosi bei išorės pagalbos politikos ir jos įgyvendinimo 2009-aisiais metais : pagrindiniai aspektai.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metinė ataskaita 2010 dėl Europos Sąjungos vystymosi bei išorės pagalbos politikos ir jos įgyvendinimo 2009-aisiais metais : pagrindiniai aspektai.

European Commission ; Europeaid Co-Operation Office

Metinė ataskaita apie Europos Bendrijos vystymosi politiką ir išorės pagalbos įgyvendinimą ..., Santrauka, 2010

ISBN: 978-92-79-16321-0 ; Series ISSN: 1831-2160 ; DOI: 10.2783/45146

Toàn văn sẵn có

2
Metinė ataskaita 2009 Europos bendrijos vystymosi ir išorės pagalbos politikos bei jos įgyvendinimo 2008-aisiais metinė ataskaita : pagrindiniai aspektai.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metinė ataskaita 2009 Europos bendrijos vystymosi ir išorės pagalbos politikos bei jos įgyvendinimo 2008-aisiais metinė ataskaita : pagrindiniai aspektai.

European Commission ; Europeaid Co-Operation Office

Metinė ataskaita apie Europos Bendrijos vystymosi politiką ir išorės pagalbos įgyvendinimą ..., Santrauka, 2009

ISBN: 978-92-79-13069-4 ; Series ISSN: 1831-2160 ; DOI: 10.2783/20770

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. European Commission
  2. Europeaid Co-Operation Office

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...