skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action Figures

Straits, William ; Stone, Kristin

Science and Children, February 2010, Vol.47(6), p.64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8148 ; E-ISSN: 1943-4812 ; DOI: 10.2505/3/sc10_047_06

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Shorts: Action Figures

Straits, William ; Stone, Kristin

Science and Children, 1 February 2010, Vol.47(6), pp.64-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368148 ; E-ISSN: 19434812

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of the teaching learning collaborative process on lesson plan design

Stone, Kristin; Straits, William (advisor)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781109176711

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Straits, William
  2. Stone, Kristin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...