skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vauclair, Jacques xóa Năm xuất bản: 2009đến2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrast of hand preferences between communicative gestures and non-communicative actions in baboons: implications for the origins of hemispheric specialization for language

Meguerditchian, Adrien ; Vauclair, Jacques

Brain and language, March 2009, Vol.108(3), pp.167-74 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1090-2155 ; PMID: 19091390 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bandl.2008.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vauclair, J
  2. Meguerditchian, A
  3. Vauclair, Jacques
  4. Meguerditchian, Adrien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...