skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ahmed, Tawhida xóa Năm xuất bản: 2009đến2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demanding minority (linguistic) rights from the EU: exploiting existing law

Ahmed, Tawhida

European Public Law, Sept, 2009, Vol.15(3), p.378-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-3725

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ahmed, Tawhida

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...