skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated dynamic aquaculture and wastewater treatment modelling for recirculating aquaculture systems

Wik, Torsten E.I ; Lindén, Björn T ; Wramner, Per I

Aquaculture, 2009, Vol.287(3), pp.361-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-8486 ; E-ISSN: 1873-5622 ; DOI: 10.1016/j.aquaculture.2008.10.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wik, Torsten E. I.
  2. Wik, T.E.I.
  3. Lindén, Björn
  4. Wramner, Per I
  5. Lindén, Björn T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...