skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Khác xóa Tất cả các phiên bản Democracy xóa Tất cả các phiên bản 2008đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country Social Analysis : Ethnicity and Development in Vietnam -Summary report

World Bank

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information and Public Choice : From Media Markets to Policy Making

Islam , Roumeen

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Namibia: Country Brief

World Bank

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colombia - Peace Programmatic I : Demobilization and Reinsertion of Ex-Combatants in Colombia

World Bank

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Republic of Namibia - Addressing Binding Constraints to Stimulate Broad Based Growth : A Country Economic Report

World Bank

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. World Bank
  2. Islam , Roumeen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...