skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Nhan đề tạp chí: Columbia Law Review xóa Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judging the Voting Rights Act

Cox, Adam B. ; Miles, Thomas J.

Columbia Law Review, 1 January 2008, Vol.108(1), pp.1-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00101958

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A MOST INSULAR MINORITY: RECONSIDERING JUDICIAL DEFERENCE TO UNEQUAL TREATMENT IN LIGHT OF PUERTO RICO'S POLITICAL PROCESS FAILURE

Derieux, Adriel I. Cepeda

Columbia Law Review, 1 April 2010, Vol.110(3), pp.797-839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00101958

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...