skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of a soil enzyme on iron-cyanide complex speciation and mineral adsorption

Zimmerman , A.R. ; Kang , D.H. ; Ahn , M.Y. ; Hyun , S. ; Banks , M.K.

Chemosphere, 2008, Vol.70, pp.1044-1051 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implication of hydraulic properties of bioremediated diesel-contaminated soil

Hyun , S. ; Ahn , M.Y. ; Zimmerman , A.R. ; Kim , M. ; Kim , J.G.

Chemosphere, 2008, Vol.71, pp.1646-1653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hyun , S.
  2. Zimmerman , A.R.
  3. Ahn , M.Y.
  4. Kim , M.
  5. Banks , M.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...