skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards intelligent assistance for to-do lists

Gil, Yolanda ; Ratnakar, Varun

Proceedings of the 13th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2008, pp.329-332

ISBN: 9781595939876 ; ISBN: 1595939873 ; DOI: 10.1145/1378773.1378822

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interface for targeted collection of common sense knowledge using a mixture model

Speer, Robyn ; Krishnamurthy, Jayant ; Havasi, Catherine ; Smith, Dustin ; Lieberman, Henry ; Arnold, Kenneth

Proceedings of the 14th international conference on intelligent user interfaces, 08 February 2009, pp.137-146

ISBN: 9781605581682 ; ISBN: 1605581682 ; DOI: 10.1145/1502650.1502672

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case-based reasoning for procedure learning by instruction

Blythe, Jim ; Russ, Thomas

Proceedings of the 13th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2008, pp.301-304

ISBN: 9781595939876 ; ISBN: 1595939873 ; DOI: 10.1145/1378773.1378815

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent debugging and repair of utility constraint sets in knowledge-based recommender applications

Felfernig, Alexander ; Teppan, Erich ; Friedrich, Gerhard ; Isak, Klaus

Proceedings of the 13th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2008, pp.217-226

ISBN: 9781595939876 ; ISBN: 1595939873 ; DOI: 10.1145/1378773.1378802

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Havasi, Catherine
  2. Gil, Yolanda
  3. Havasi, C.
  4. Smith, D.
  5. Friedrich, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...