skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: 2008đến2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El valor probatorio de las publicaciones periodísticas

Suárez-Castillo, Germán

Palabra Clave, 01 December 2008, Vol.11(2), pp.157-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-8285 ; E-ISSN: 2027-534X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aplicabilidade de princípios constitucionais do processo no recurso de agravo no Direito Processual Civil

Zandona Freitas, Sérgio Henriques

Meritum, 2008, Vol.3(2), pp.33-59

ISSN: 2238-6939

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O princípio do ne bis in idem na Europa.

Cordí, Lorenzo

Meritum, 2008, Vol.3(1), pp.81-129

ISSN: 2238-6939

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...