skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Frese, Michael xóa Năm xuất bản: 2008đến2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking service employees' emotional competence to customer satisfaction: a multilevel approach

Giardini, Angelo ; Frese, Michael

Journal of Organizational Behavior, Feb 2008, Vol.29(2), p.155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A longitudinal panel study on antecedents and outcomes of work-home interference

Steinmetz, Holger ; Frese, Michael ; Schmidt, Peter

Journal of Vocational Behavior, Oct 2008, Vol.73(2), p.231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Frese, M.
  2. Frese, Michael
  3. Bakker, Arnold B.
  4. Giardini, Angelo
  5. Giardini, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...