skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hasenfuss, Gerd xóa Năm xuất bản: 2008đến2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential roles of nitric oxide synthase isozymes in cardiotoxicity and mortality following chronic doxorubicin treatment in mice

Deng, Shiwei ; Kruger, Anke ; Schmidt, Albrecht ; Metzger, Annegret ; Yan, Tiandong ; Gödtel-Armbrust, Ute ; Hasenfuss, Gerd ; Brunner, Friedrich ; Wojnowski, Leszek

Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2009, Vol.380(1), pp.25-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-1298 ; E-ISSN: 1432-1912 ; DOI: 10.1007/s00210-009-0407-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celecoxib modulates hypertrophic signalling and prevents load-induced cardiac dysfunction

Jacobshagen, Claudius ; Grüber, Meike ; Teucher, Nils ; Schmidt, Albrecht G ; Unsöld, Bernhard W ; Toischer, Karl ; Nguyen Van, Phuc ; Maier, Lars S ; Kögler, Harald ; Hasenfuss, Gerd

European Journal of Heart Failure, 2008, Vol. 10(4), pp.334-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1016/j.ejheart.2008.02.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hasenfuss, Gerd
  2. Hasenfuss, G
  3. Toischer, Karl
  4. Unsöld, Bernhard W
  5. Metzger, Annegret

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...