skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Interacting With Computers xóa Năm xuất bản: 2007đến2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implicit measures of lostness and success in web navigation

Gwizdka, Jacek ; Spence, Ian

Interacting with Computers, 2007, Vol.19(3), pp.357-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; DOI: 10.1016/j.intcom.2007.01.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
  2. Elsevier (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gwizdka, Jacek
  2. Spence, I
  3. Gwizdka, J
  4. Spence, Ian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...