skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Chemistry xóa Năm xuất bản: 2007đến2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timescales of Quartz Crystallization and the Longevity of the Bishop Giant Magma Body (Longevity of the Bishop Giant Magma Body)

Gualda, Guilherme A. R ; Pamukcu, Ayla S ; Ghiorso, Mark S ; Anderson, Alfred T ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L; Houlie, Nicolas (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e37492 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The large-volume high-pressure facility at GSECARS: A “Swiss-army-knife” approach to synchrotron-based experimental studies

Wang, Yanbin ; Rivers, Mark ; Sutton, Steve ; Nishiyama, Norimasa ; Uchida, Takeyuki ; Sanehira, Takeshi

Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2009, Vol.174(1), pp.270-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9201 ; E-ISSN: 1872-7395 ; DOI: 10.1016/j.pepi.2008.06.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENUTZERSCHNITTSTELLEN
INTERFACES UTILISATEURS
USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sáng chế  (2)
  2. Bài báo  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. French  (1)
  2. German  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...