skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Năm xuất bản: 2007đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Graphic User Interface correspondence with Ellis Information Seeking behavior Model

Muhammad Azami ; Rahmatullah Fatahi

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 March 2010, Vol.25(2), pp.247-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Users’ Expectation from the User Interface Screen of an Academic Digital Library

Akbar Majidi ; Fatimah Zandian ; Muhammad Hassanzadeh

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 September 2010, Vol.25(4), pp.695-720 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examination and Analysis of the Extent of Factors Influencing Librarians’ Perception of the Terms used in Graphic User Interface of Simorgh Library Software

Fereshteh Tabarsa ; Mohsen Nowkarizi

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 March 2010, Vol.25(2), pp.227-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring satisfaction rate of Shiraz University Students with Pars Azarakhsh (OFOGH) user interface and analysis of some of its significant design elements

Jafar Mehrad ; Reza Asari Shahr

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 October 2007, Vol.23(1), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An in vitro evaluation of microtensile bond strengths of two adhesive bonding agents to residual dentine after caries removal using three excavation techniques

Banerjee, A. ; Kellow, S. ; Mannocci, F. ; Cook, R.J. ; Watson, T.F.

Journal of Dentistry, 2010, Vol.38(6), pp.480-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2010.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mannocci, F
  2. Kellow, S
  3. Muhammad Hassanzadeh
  4. Jafar Mehrad
  5. Fereshteh Tabarsa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...