skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Icelandic xóa Năm xuất bản: 2007đến2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fjölónaemir berklar á Islandi--tilfellaröd og yfirlit.
Multidrug resistant tuberculosis in Iceland--case series and review of the literature

Asgeirsson, Hilmir ; Blöndal, Kai ; Blöndal, Thorsteinn ; Gottfredsson, Magnús

Laeknabladid, 2009, Vol.95(7-8), pp.499-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7213 ; PMID: 19553708 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-migratory milieu and the wellbeing of adolescent immigrants

Mirsky, Julia

European Journal of Social Work, 01 September 2007, Vol.10(3), pp.353-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1457 ; E-ISSN: 1468-2664 ; DOI: 10.1080/13691450701356713

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...